Shin Takuma

Shin Takuma

Shin Takuma

Birthplace
Okayama, Japan