Sara Shane

Sara Shane

Born
May 18, 1928
Birthplace
St. Louis, Missouri